امنیت+غذایی

تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در شهرستان آران و بیدگل

برای تنظیم بهتر بازار، قرارگاه امنیت غذایی در جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.