photo_2020-03-15_00-41-24

بدیهه سرایِ خوش ذوق آران‌وبیدگلی، غزلِ خدا حافظی را سرود

هوالباقی "شعر، روایتِ متفاوتِ انسان از هستی است و" هستی"، در نگاه شاعران -از دیرباز تا امروز- همواره با قرائت هایی قرابت داشته است که توام با تِذکار و تنبُّه ...